ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ໝວດປຶ້ມ – ສັງຄົມສາດ

ໝວດປຶ້ມ ສັງຄົມສາດ ແມ່ນຮວບຮວມບັນດາປຶ້ມກ່ຽວກັບໝວດສັງຄົມສາດ ເຊິ່ງຈັດຢູ່ໃນໝວດໝູ່ຕາມບັນນາຣັກສາດ (300), ມີບັນດາປຶ້ມກ່ຽວກັບສັງຄົມ, ການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ສັງຄົມສາດ…