ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ໜ້າວຽກຂອງ ຫໍສະໝຸດ ສວສສຊ ມີ:

1. ຮີບໂຮມ, ຮັບບໍລິຈາກ, ອັດສໍາເນົາເອກະສານ, ແລກປ່ຽນ, ຜະລິດ, ໂອນກຳມະສິດ, ມອບປຶ້ມ, ສິ່ງພິມ ອື່ນໆ, ໂສດທັດສະນະວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຕ່າງໆ;

2.  ວິເຄາະຊັບພະຍາກອນຫໍສະໝຸດ: ກຳນົດຊື່ຫົວເລື່ອງປື້ມ, ຈັດທຳບັດລາຍການ, ບົດຄັດຫຍໍ້ໜັງສື, ບັນນານຸກົມປຶ້ມ ແລະ ວາລະສານຕ່າງໆ;

3.  ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນຫໍສະໝຸດ: ຮັກສາຊັບພະຍາກອນຫໍສະໝຸດ, ປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງຄັງສາງຂໍ້ມູນ, ຟື້ນຟູປຶ້ມ ແລະ ເອກະສານເກົ່າແກ່ທີ່ຊໍາລຸດຊຸດໂຊມ;

4.  ບໍລິການ ແລະ ສົ່ງເສີມການອ່ານ: ໃຫ້ບໍລິການການອ່ານ, ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບການອ່ານ, ປັບໃໝຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທີ່ລະເມີດຕໍ່ລະບຽບການຂອງຫໍສະມຸດ, ສິ່ງພິມອື່ນໆ, ໂສດທັດສະນະວັດຖຸ ທີ່ເຮັດເສຍຫາຍເປ່ເພຈີກຂາດຕາມລະບຽບການ;

5.  ວຽກງານຖານຂໍ້ມູນຫໍສະໝຸດ: ປ້ອນຂໍ້ມູນປຶ້ມ, ວາລະສານ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມລົງໃນຖານຂໍ້ມູນ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ; ສ້າງປຶ້ມ, ວາລະສານ, ສື່ສິ່ງພິມ ໃຫ້ກາຍເປັນເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກ;

6.  ສະຫຼຸບ, ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີຂອງພະແນກ;

7.  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຫົວໜ້າສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ.